6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

İşbu aydınlatma metni PETRONET OTOMASYON ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAATPETROL SANAYİ TİCARET AŞ. (“PETRONET OTOMASYON”), tarafından veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuatlar gereği Şirket ile herhangi bir şekilde ilişkili gerçek kişilere ait verilerin işlenmesi, muhafazası, paylaşılmasına ilişkin ilgili kişilerin bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kişisel Verilerinizin ne zaman ve nasıl imha edileceğine ilişkin detaylı bilgiyi ise web-sitemizde yer alan Petronet Otomasyon Veri Saklama ve İmha Politikası’nda bulabilirsiniz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ SÜRE

1.1.Aşağıda yer alan tabloda işlenen kişisel verileriniz ile bu verileri işleme amaçları yer almaktadır.

KİŞİSEL VERİ

KİŞİSEL VERİ İŞLEME AMACI

Ad- Soyad, Telefon numarası, E-posta adresi

Ticari faaliyetlerini gerçekleştirebilmek amacıyla gerekli çalışmaların ilgili iş birimleri tarafından yapılması, mal veya hizmet alım satım süreçlerinin yürütülmesi, iş süreçlerinin iyileştirilmesi, finans, muhasebe ve hukuk işlerinin takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, genel iletişim faaliyetlerinin yapılması, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi

Şirket’i ziyaret etmeniz halinde ise, kamera kaydınız ve çağrı merkezi ile iletişime geçmeniz halinde ses kaydınız,

Fiziksel mekan güvenliği temini, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi

Banka Bilgileri (Iban, Hesap No )

Finans, muhasebe süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve mercilere bilgi verilmesi

1.2 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YOLLARI

PETRONET OTOMASYON kişisel verileri her tür yazılı, sözlü veya elektronik yöntemle edinmekte olup bunlar; Petronet otomasyon ile yazılı, sözlü veya görüntülü iletişime geçtiğinizde, PETRONET OTOMASYONın sunduğu ürün ve hizmetleri kullanmak için doğrudan PETRONET OTOMASYONa veya PETRONET OTOMASYONın iştirakleri, iş ortakları veya diğer 3. Kişiler aracılığıyla yapmış olduğunuz başvurular esnasında, alım-satım, hizmet veya tedarik sözleşmeleri süreçlerinde; hizmet verilen/alınan kuruluşlar aracılığıyla, iş hukuku ilişkisi kapsamında veya PETRONET OTOMASYON ile bu sayılanlar dışında bir konuda ve yolla iletişime geçtiğinizde, internet arama motorları, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar aracılığıyla toplanmaktadır.

1.3.KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE HUKUKİ SEBEP

PETRONET OTOMASYON kişisel verilerinizi Kanun’un 5/1 ve 6/2 maddelerinde belirtilen açık rıza şartına dayanarak ve Kanun’un 5.2. maddesinin a, c, ç, d, e, ve f bendlerinde yer alan hukuki sebepleri ile açık rıza aranmaksızın işlemektedir. Bu haller aşağıda tarafınıza sunulmaktadır.

a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi.

c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla,

sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.

ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.

d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.

e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.

f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun

meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

2. KİŞİSEL VERİLERİN ÜÇÜNCÜ TARAFLARA AKTARIMI

PETRONET OTOMASYON tarafından edinilen kişisel verileriniz, verilen/alınan hizmetin amacına yönelik olup, söz konusu kişisel veriler, iştiraki olduğumuz Şirketlere, aktarımının zorunlu olması halinde iş ortaklarımıza, şirketimizde kişisel verilerin toplanması ve muhafazası kapsamında yetkili çalışanlarımıza, sizinle ilgili tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bununla birlikte hiçbir şekilde üçüncü kişilere ticari amaçla devredilmez veya yukarıda sayılanlar dışında başka bir nedenle üçüncü taraflara aktarılmaz.

3. KVKK UYARINCA KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

PETRONET OTOMASYON nezdinde işlenmiş olan kişisel verilerinize ilişkin taleplerinizi, aşağıda yazılı olan yollarla bize iletmeniz durumunda, talebin niteliğine göre başvurunuz, en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak cevaplandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi gereğince kişisel veri sahiplerinin hakları şunlardır:

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 13/1. maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla başvurunuzu aşağıda belirtildiği şekilde yapabilirsiniz

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan hangisi veya hangilerini kullanmayı talep ettiğinizi içeren talebinizi, aşağıda link halinde verilen başvuru formunu doldurup, imzalı bir nüshasını “PARTAŞ  PLAZA, İçerenköy mah. Çayır cad. No:1 kat:4 Ataşehir / İSTANBUL adresine kimliğinizi doğrular belge ve bilgilerle birlikte bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya KVKK’da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu ve belgeleri petronetotomasyon@hs01.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Veri Sahibi Başvuru Formu 

4.AYDINLATMA METNİ’NİN GÜNCELLENMESİ

PETRONET OTOMASYON, işbu aydınlatma metni ve kişisel verileri işleme yöntemini dönem dönem gözden geçirme, güncelleme, tadil etme, yenileme, değiştirme haklarını saklı tutar. Herhangi bir güncelleme durumunda Güncel Aydınlatma Metni ve Politikalar web sitemizdeyayınlanacaktır. Güncellenen şartlar, yayım tarihleri itibariyle yürürlüğe gireceklerdir.

6. İLETİŞİM

Aşağıdaki adresler aracılığı ile, her türlü soru, öneri veya diğer veri koruma uygulamalarımıza ilişkin başkaca bir talebinizin bulunması halinde, bize ulaşabilirsiniz.

PETRONET OTOMASYON tarafından atanan, Kişisel Verilerin Korunması kapsamında Petronet Otomasyon ile iletişime geçebileceğiniz detaylar ise aşağıda dikkatinize sunulmaktadır. Kişisel Veri Sahipleri, sorularını, görüşlerini veya taleplerini yazılı olarak e-posta adresine iletmelidir. Bu halde 30 gün içerisinde yazılı şekilde cevap verilecektir.

E-Postainfo@petronetotomasyon.com
İletişim AdresiPARTAŞ PLAZA, İçerenköy mah. Çayır cad. No:1 kat:4 Ataşehir / İSTANBUL
Telefon Numarası: 0216 540 71 85

İşbu bilgilendirme yazısı, KVKK’nın 10. maddesi uyarınca aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere hazırlanmıştır.

PETRONET OTOMASYON ENERJİ MÜHENDİSLİK İNŞAAT PETROL SANAYİ TİCARET AŞ.

Son Güncelleme Tarihi: 21.09.2022